Press Release
Regulatory
Non-regulatory
This is some text inside of a div block.

Kvartalsrapport två

August 24, 2023
-
CET
August 24, 2023
-
22:09
CET
Press release
This is some text inside of a div block.

- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -

Resultatet i korthet

TOURNs omsättning under andra kvartalet står sig bättre jämfört med samma period 2022, än under första kvartalet, vilket till stor del ses i en viss återhämtning i NAGATO. Koncernen visar en omsättning om 26,3 MSEK vilket är en lägre omsättning jämfört med andra kvartalet 2022. Den utmanande annonsmarknaden i Norden är enskilt den största anledningen till koncernens omsättningsminskning.  Agency’s omsättning under kvartalet om 10,2 MSEK, ger en omsättningsminskning med 31% (Q1 39%) jämfört med andra kvartalet 2022. NAGATO har under kvartalets slut sett en förbättring av CPM-priser sett till Q1 nivåer och har en omsättning om 15,3 MSEK, vilket är en minskning om 8% (Q1 24%), jämfört med samma period 2022. NAGATO har tack vare en exponering mot en mer global annonsmarknad lyckats återhämta sig bättre än Agency vilken har en pan nordisk exponering. Förväntan är att annonsmarknaden skall förbättras löpande under andra halvåret och under andra halvåret förväntas kassaflödet förbättras avsevärt.

Väsentliga händelser

  • Agency har skrivit avtal med Jon Olsson, 1M Instagram, 1,5M YouTube 
  • Agency har skrivit avtal med Therese Lindgren, 1M Instagram, 1M YouTube
  • CPM priser i YouTube återhämtade sig under slutet av kvartal två och har stigit med 13% i olika marknader jämfört första kvartalet 2023. 
  • Agency har insålda kampanjer för 2023 om 40 MSEK


Långsiktiga mål

  • Att omsätta +500 MSEK under 2025 men en vinstmarginal om minst 10% 
  • Att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien

VD-ord
Andra kvartalet fortsätter visa att den avmattning för medieköp som började Q4 2022 och Q1 2023 även hållit sig kvar under Q2 2023. Detta gör att Q2 även visar en omsättningsnedgång jämfört samma period 2022. Den största effekten är på Agency medan NAGATO står sig bättre med en mer global marknad i ryggen. Det finns dock tecken under slutet av Q2 på en ökad aktivitet kring medieköp, vilket ger en mer positiv bild för andra halvåret 2023. För att stärka TOURNs erbjudande är det därför glädjande att Agency under Q2 har utökat sin portfölj av talanger med Jon Olsson och Therese Lindgren. De båda är starka varumärken som passar väl in i TOURNs talangportfölj och stärker Agencys affär redan under Q4 2023. NAGATO har under slutet av kvartalet sett tydliga spår på viss återhämtning kring annonsläget. CPM-nivåerna har gått upp något och antalet tittade timmar har gått upp för NAGATOs nätverk. Den trenden ser vi håller i sig under juli månad vilket ger indikationer på en viss stabilisering inför de sista månaderna under 2023. Under kvartalet har TOURN gjort vissa kostnadsbesparingsåtgärder som beräknas börja ge effekt under Q4 och skall ge full effekt från och med starten av 2024.


TOURN utanför Sverige:
I takt med att vi nu gått in i andra halvan av året, fortsätter TOURN med intensiva förhandlingar för att forma en rad strategiska samarbeten som kommer att omdefiniera hur deras tjänster når ut till världen. Denna händelseutveckling förväntas inte bara forma TOURNs framgång genom ökad omsättning och stärkt lönsamhet, utan också genom att bygga upp och förstärka TOURNs varumärke till nya höjder. De förhandlingar som förs berör hantering av sociala medier, Agency upplägg samt produktlanseringar tillsammans med internationella talanger. Det pågående partnerskapet mellan TOURN och Atlantic Swiss har skapat en atmosfär av förväntan och potential. Denna fusion av expertis och resurser förutspås inte bara gynna båda företagen. 


Framåtblickande:
Trots de utmaningar som en tuffare annonsmarknad och ett mer ansträngt ekonomiskt klimat kan innebära, blickar vi med en stark och positiv inställning fram emot det sista halvåret. Bolaget har visat en imponerande förmåga att agera agilt på ett sätt som gynnar långsiktig tillväxt och hållbarhet. Ett sådant exempel är att TOURN under en tid har utvecklat AI för att stärka den befintliga affären genom att förutspå trender och konsumentbeteenden.

En viktig del av vår positivism ligger i våra närstående samarbeten som är en potentiell fruktbar grund för framtida framsteg. Genom dessa samarbeten kan vi skapa ömsesidiga fördelar och stärka vår närvaro på marknaden. Dessa relationer kommer att fungera som katalysatorer för innovation och tillväxt när vi navigerar genom utmaningarna som kan uppstå.

Vi kommer fortfarande att göra välgrundade val när det gäller våra resurser, för att hantera osäkerhet och utmaningar i det ekonomiska landskapet. Sammanfattningsvis ser vi det sista halvåret som en tid fylld av potential och möjligheter, trots de utmaningar som vi möter.

Robin Stenman Verkställande direktör, TOURN


- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -


Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 24 augusti 2023.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.