Press Release
Regulatory
Non-regulatory
This is some text inside of a div block.

Bokslutskommuniké 2023

February 15, 2024
-
CET
February 15, 2024
-
8:46
CET
Press release
This is some text inside of a div block.

Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/

Resultatet i korthet


TOURNs omsättning under 2023 speglar ett år med vikande ekonomi på den nordiska marknaden, vilket lett till att annonsintäkterna minskat kraftigt inom verksamhetsområdet Agency jämfört med föregående år (-39,7%). Koncernens omsättning inom Youtubeverksamheten Nagato med en exponering mot en global marknad visar en bättre utveckling under andra halvåret 2023. Helåret når inte föregående års omsättning utan minskar med -11,3%. Den mer stabila verksamheten inom Nagato gör att affärsområdet ökat inom koncernen och står nu för 30% högre omsättning jämfört med Agency. Fjärde kvartalet visar även en fördubblad lönsamhetsnivå jämfört med samma period föregående år.

VD-ord


När vi nu blickar tillbaka på 2023 efter avslutningen av fjärde kvartalet kan vi sammanfatta att året har haft fler utmaningar än förväntat. Många av de utmaningar som har präglat året är starkt relaterade till den klart ansträngda annonsmarknaden under 2023, vilket direkt påverkade koncernens omsättning. Här ser vi tydligt att NAGATO, med en mer global annonsexponering, står sig mycket bättre än Agency vars annonsexponering är mer inriktad på den nordiska marknaden. Agencys omsättning under fjärde kvartalet förhöll sig bättre jämfört med samma period, sett till tidigare kvartalsjämförelser under 2023, vilket även hade en positiv effekt på kassaflödet för fjärde kvartalet. Under 2023 har NAGATO utvecklats till att bli den mest framträdande delen av TOURN och lönsamheten har förbättrats jämfört med 2022. Charge är lönsamt under fjärde kvartalet och förväntas vara lönsamt under 2024, men har inte haft den utveckling som förväntades under 2023. Som en följd av detta sker en nedskrivning av innehavet med 7,6 MSEK, i enlighet försiktighetsprincipen.

World TOURN ASA har under året arbetat med flera olika projekt, vilket nu har resulterat i att den första produkten är färdig. Planen är att den ska lanseras under andra kvartalet, tillsammans med en internationell talang. Detta kan ses som en startpunkt för World TOURN ASA, som förväntas avslöja fler projekt under 2024. Förväntningen är att projekten inom World TOURN ASA ska stå för 30-40% av TOURN:s omsättning redan under 2025, med potential att växa år för år. Det är därför med spänning vi ser fram emot 2024 och de projekt som World TOURN ASA kommer att lansera. Under fjärde kvartalet genomförde även World TOURN ASA en emission och reste 6,6 MSEK till en värdering om 60 MSEK.

Ett område som tidigare inte har lyfts så mycket är Challenge.gg. TOURN lanserade Challenge under 2022, ursprungligen som en turneringsplattform för FORTNITE-spelare, men den har nu utvecklats till en blockkedjebaserad tävlingsplattform. Se trailer här.

Challenge har även utvecklat sitt eget spel, "Frontland", vilket ligger som en grund för att visa hur ett spel kan integreras i Challengeplattformen. Frontland släpptes i beta under fjärde kvartalet och planeras tillsammans med tävlingsplattformen att lanseras under andra kvartalet 2024. Challenge kommer från början från ett samarbete med webbyrån Spring, som nu har utvecklats till en innovativ spelstudio. 

Den innovativa ådran inom TOURN är fortsatt stark och har alltid utnyttjats väl. Detta gör att kärnaffären och de nya projekten inom koncernen skapar en grund och goda möjligheter för att bygga långsiktiga värden under 2024 och framåt. Målet att omsätta 500 MSEK under 2025 är fortfarande ett fullt möjligt mål.

Robin Stenman


Verkställande Direktör, TOURN

Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/

Denna information är sådan information som TOURN International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.