Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2023-05-11 08:30

Kvartalsrapport ett

Report this content

- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -
 

Väsentliga händelser

  • Koncernen har under kvartalet rekryterat Madeleine Daxberg som ny CFO
  • CPM priser i YouTube minskar under kvartelet med 10-30% i olika marknader jämfört samma period 2022. 
  • Agency har insålda kampanjer för 2023 om 30 MSEK


Långsiktiga mål

  • Att omsätta +500 MSEK under 2025 men en vinstmarginal om minst 10% 
  • Att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien 

VD-ord
Året 2023 fortsätter med samma marknadsläge som skapades under 2022. En marknad som drabbats av minskad konsumtion och efterfrågan på marknadsföring. Trots detta observerar vi klara signaler om att sociala medier står emot dessa utmaningar betydligt bättre än traditionella medier. Q1:s första månader visar svagare resultat jämfört med föregående år, vilket i huvudsak kan hänföras till de rådande marknadsförhållandena. Denna situation resulterar i en lägre omsättning för Q1 jämfört med samma period föregående år.


Vi ser dock att marknaden börjar återhämta sig i slutet mars och under starten av Q2, då allt fler annonsörer tycks övervinna sin rädsla för en ekonomisk krasch och investerar återigen i reklam. Denna trend är särskilt tydlig i NAGATO, som förväntas återgå till normala nivåer under Q2 jämfört med föregående år. Detta indikerar en kommande vändning i trenderna och att nedgången i CPM (kostnad per tusen visningar) på Youtube avstannar och långsamt kommer börja vända upp. 

TOURN utanför Sverige:
Under 2023 ingick TOURN ett joint venture med Atlantic Swiss. En globalt stark aktör med etablerade relationer bland toppinfluencers och talanger på internationell nivå. För närvarande förhandlar bolaget om att ingå samarbeten i olika former för TOURNs tjänster. Vi förväntar oss att flera av dessa samarbeten kommer att slutföras under året, vilket kommer att ha en betydande inverkan på TOURNs verksamhet, både i termer av omsättning, vinst och varumärkesbyggande.

Framåtblickande:
Vi ser mycket positivt på de möjligheter som Tourn har för 2023, men vi kommer att agera försiktigt och förväntar oss att fortsätta kunna leverera tillväxt trots ett något svagare första kvartal. Eftersom annonsmarknaden för tillfället är något ansträngd, jobbar vi även på att bredda affären och skapa en större ökad intäktsdiversifierng i TOURN. Detta ger oss nya tillfällen, att bygga, växa och positionera oss bättre inför en kommande förändring i marknaden.

Som VD för TOURN ser jag TOURNs roll som en strategisk partner för våra kunder och en innovativ ledare inom digital marknadsföring. Vår vision är fortsatt att  vara en pålitlig och kreativ samarbetspartner, som anpassar sig till förändrade marknadsförhållanden och som utnyttjar nya möjligheter för att skapa mervärde för våra kunder och intressenter. Vi kommer att utveckla vårt erbjudande, förbättra våra teknologier och stärka vårt globala nätverk genom samarbeten och partnerskap.

I en allt mer konkurrensutsatt och snabbföränderlig bransch är det viktigt att vi agerar proaktivt och förutseende för att säkerställa långsiktig framgång. Vi kommer att fokusera på att förfina vår verksamhet, utveckla våra anställdas kompetenser och bygga vidare på vårt goda rykte. Genom att ständigt förnya oss och hålla oss à jour med marknadsföringstrender och teknologiska framsteg kommer vi att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för värdeskapande.

Sammanfattningsvis ser vi ljusglimtar i 2023 och möter de utmaningar och möjligheter som året för med sig. Vi är övertygade om att vår strategi, vårt engagerade team och att våra etablerande  partnerskap kommer hjälpa oss att fortsätta växa och stärka vår position på marknaden. 


Robin Stenman
Verkställande direktör, TOURN- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -

Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 11 maj 2023.

Read More