Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2023-02-16 08:15

Bokslutskommuniké 2022

Report this content

– se bifogad pdf för fullständig rapport –

Engelsk version av rapporten kommer under dagen.

English version of the report will be sent out during the day.Resultatet i korthet
Under 2022 visar TOURN på koncernnivå en tillväxt om 8,8% jämfört med 2021 och koncernen har under fjärde kvartalet en tillväxt om 4,3%. Affärsområdet NAGATO växer under 2022 med 3,9% jämfört 2021 men sett till fjärde kvartalet minskade omsättningen med 8,5% som en effekt av lägre CPM priser under kvartalet med 19,2% i vissa regioner. Agency visar ett rekordkvartal under Q4 och växer med 15,3% jämfört Q4 2021 och når en tillväxt under 2022 med 7,9%. Detta gör att Agency når sin högsta omsättning någonsin med 66,5 MSEK. Under 2022 står affärsområdena Agency och Nagato för lika stora delar sett till koncernens omsättning. 


 

Väsentliga händelser

  • Koncernen visar omsättningstillväxt med 8,8% under helår 2022 jämfört med samma period 2021
  • ­NAGATO växer med 3,9% under helår 2022 jämfört samma period 2021
  • Minskade CPM nivåer på NAGATO, upp til 19,2% i vissa regioner under kvartalet
  • Agency växer med 15,3% under Q4 jämfört Q4 2021 och med 7,9 % under helår 2022 jämfört samma period 2021


 

Långsiktiga mål

  • Att omsätta +500 MSEK under 2025 men en vinstmarginal om minst 10% 
  • Att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien


 

VD-ord

Positiv samverkan
Ett mer intensivt arbete tillsammans med Atlantic Swiss har präglat Q4. Detta för att vi skall vara fullt anpassade för att kunna attrahera internationella talanger. Vi befinner oss nu i ett läge där vi har förutsättningar för en bredare internationell expansion och en attraktiv paketering med de nya förutsättningar som krävs. Kommande året kommer att innebära ett flertalet aktiviteter för att etablera oss som en stark aktör på den internationella marknaden. TOURN har ambitionen att de verksamheter som nu startas i JV:et skall ha en tydlig positiv inverkan på TOURNs verksamhet från slutet av 2023 och framåt. Q4 och 2022
TOURN fortsätter sin tillväxt i de olika affärsområdena och koncernen. Koncernen redovisar en omsättning om 145 MSEK efter fyra kvartal och växer omsättningen med 8,8 % jämfört med 2021. Under Q4 har koncernen en tillväxt jämfört Q4 2021 med 4,4% vilket ger ett nytt rekordkvartal sett till omsättningen. NAGATO växer sin omsättning på helåret 2022 och fortsätter att se lägre CPM än under 2021 med så mycket som 19,2% i vissa regioner. Förväntan är att CPM nivåerna inte kommer att öka till de nivåer som vi såg under 2021 under den närmaste tiden. Samtidigt fortsätter antalet kanaler att växa i plattformen och nya möjligheter skapas i samband med att YouTube börjar med annonser på YouTube shorts. NAGATO visar trots dessa faktorer en tillväxt under 2022 jämfört 2021 med 3,9% och växer omsättningen till 66,5 MSEK. Vi fortsätter att se positiva effekter från våra investeringar i NAGATO och den ackumulerade antalet exponeringar som NAGATO hade under årets fyra kvartal uppgick till 56,1 miljarder. Detta är mer än en 12% ökning jämfört med 2021 för antalet exponeringar inom NAGATO under 4 kvartal. Agency har haft ett starkt kvartal och visar en tillväxt för kvartalet med 15% jämfört Q4 2021 och når en omsättning under 2022 om 66,6 MSEK vilket är en tillväxt på 8% jämfört 2021. Agency ser även en god efterfrågan för 2023 och har insålda kampanjer till ett värde om 26,5 MSEK. Även Charge fortsätter att växa under 2022 med 35% jämfört 2021. 

Framåtblickande
Utöver det positiva arbetet med JV:t, som vi ser kommer kunna skapa stora möjligheter för koncernen under 2023, så har vi en växande affär i NAGATO och spännande projekt i TOURN LAB. NAGATO står inför en spännande möjlighet då YouTube under 2023 kommer att öppna formatet “shorts” för monetarisering. TOURN LAB, som bolaget hoppades skulle lansera ett av sina projekt under slutet av Q4 2022 blir nu mest troligt under första halvan av 2023. Alla aktiviteter som sker i bolaget för stunden är tydliga aktiviteter direkt kopplade till vårt omsättningsmål om 500 MSEK och att vi skall bli en internationell aktör i vår bransch. Det är med en positivt magkänsla som jag blickar in i 2023 och de möjligheter som ligger framför oss. 


Robin Stenman, VD 


Robin Stenman
VD , Tourn International AB (Publ)
ir(at) tourn.com


Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]


- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -

Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 16 februari 2023.

Read More