Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-06-28 17:45

Kommuniké från årsstämma

Report this content

Kommuniké från årsstämma

2022-06-28

Idag 2022-06-28 höll Tourn International AB(publ) årsstämma.

Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens.

Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2021 ska ingen utdelning ske.

Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Stämman beslutade enligt förslag, följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Mike Jacobson och Gustaf Kellner och Elin Bäckman. Gustaf Kellner fortsätter som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av revisorsfirma enligt styrelsens förslag; Ernst & Young AB som revisorsbolag med Andreas Nyberg som huvudrevisor.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning ska utgå med ett prisbasbelopp per styrelseledamot, samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej arbetar för Bolaget.

Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om riktad emission av högst 175 000 teckningsoptioner.


1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma nedanstående personer. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att skapa ett incitamentsprogram för styrelsen.

 

Teckningsberättigade Antal teckningsoptioner
Gustaf Kellner 75 000
Elin Bäckman 50 000
Michael Jacobson 50 000


2. För varje teckningsoption ska erläggas en teckningskurs motsvarande teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med beslutsdatumet till och med den 28 juni 2025. Teckningskursen är 90 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Övriga villkor framgår av särskild villkorsbilaga.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com

Read More