Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-05-27 14:01

Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Tourn International AB (publ), 556800-7461, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2022

Anmälan och deltagande

En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 juni 2022,
- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 21 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på TOURNs hemsida, ir.tourn.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022. Ifyllt formulär kan skickas med post till TOURN International AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm eller med e-post till [email protected]. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via ir.tourn.com samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till TOURN International AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, eller via e-post till [email protected], senast den 18 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos TOURN International AB, Birger jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, och på ir.tourn.com, senast den 23 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Beslut om teckningsoptionsprogram åt styrelsen
12. Avslutning

Ang. punkt 1

Till ordförande föreslås styrelsens ordförande Gustaf Kellner eller, vid förhinder, den som styrelsen anvisar. Till protokollförare föreslås Robin Stenman eller, vid förhinder, den som stämmoordförande anvisar.

Ang. punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna poströster samt kontrollerats av justeringspersonerna.

Ang. punkt 3

Till justeringsman föreslås Michael Jacobson eller, vid förhinder, den som styrelsen anvisar.

Ang. punkt 8

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelse- eller revisorssuppleant.

Ang. punkt 9

Det föreslås till stämman att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara ett prisbasbelopp och till styrelseordförande ytterligare ett prisbasbelopp. Ersättning till styrelse sker endast ledamöter som ej arbetar i bolaget. Arvode till revisor föreslås arbeta efter godkänd räkning.

Ang. punkt 10

Det föreslås att stämman beslutar om omval av Robin Stenman, Gustaf Kellner, Michael Jacobson och Elin Bäckman till styrelseledamöter. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young Aktiebolag.

Ang. punkt 11

Aktieägaren Robin Stenman föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 175 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 17 500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma nedanstående personer. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att skapa ett incitamentsprogram för styrelsen.

Teckningsberättigade Antal teckningsoptioner
Gustaf Kellner 75 000
Elin Bäckman 50 000
Michael Jacobson 50 000

2. För varje teckningsoption ska erläggas en teckningskurs motsvarande teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

4. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med beslutsdatumet till och med den 28 juni 2025. Teckningskursen är 90 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

5. Övriga villkor framgår av särskild villkorsbilaga.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut ska förslaget biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.


Styrelsen
Stockholm
Maj 2021

Read More