Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-06-28 14:56

Kommuniké från årsstämma

Idag 2021-06-28 höll Tourn International AB(publ) årsstämma.

Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens.

Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske.

Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Stämman beslutade enligt förslag, följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Mike Jacobson och Gustaf Kellner. Nyval av Elin Bäckman. Gustaf Kellner fortsätter som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av revisorsfirma enligt styrelsens förslag; Ernst & Young AB som revisorsbolag med Andreas Nyberg som huvudrevisor. 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning ska utgå med ett prisbasbelopp per styrelseledamot, samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, till högst 1 000 000 aktier. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com

 

Read More