Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-05-26 14:40

Ny kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ)

I och med ett högt antal anmälda deltagande till TOURNs årsstämma kommer bolaget att välja att kalla på en ny årsstämma som kan genomföras via poströstning. Detta mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen och det riktlinjer och krav som ställs på grund utav det.

Aktieägarna i Tourn International AB (publ), 556800-7461, kallas härmed till årsstämma måndag den 28 juni 2021.

På grund av covid-19 genomförs årsstämman endast genom förhandsröstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 juni  2021 så snart utfallet av  förhandsröstningen är sammanställd. Inför årsstämman kan aktieägare skicka in frågor till [email protected] fram till och med den 18 juni 2021, med skriftligt svar från bolaget senast den 23 juni 2021.

Registrering och anmälan
En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 17 juni 2021,
• dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdag den 23 juni 2021.

 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per torsdagen den 17 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast fredagen den 21 juni  2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på TOURNs hemsida, ir.tourn.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021. Ifyllt formulär kan skickas med post till TOURN International AB,  Birger Jarlsgatan 20 , 114 34 Stockholm eller med e-post till [email protected] Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till TOURN International AB, Birger jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, eller via e-post till [email protected], senast den 18 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos TOURN International AB, Birger jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, och på ir.tourn.com, senast den 22 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
8. Beslut
a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
12. Stämmans avslutande 
 
Förslag till beslut:
Ordförande och protokollförare (punkt 2)
Till ordförande föreslås styrelsens ordförande Gustaf Kellner och till protokollförare föreslås VD Robin Stenman.
Eller, vid förhinder, för föreslagna, den styrelsen istället anvisar.

Fastställande av arvoden (punkt 9)
Det föreslås till stämman att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara ett prisbasbelopp och till Ordförande ytterligare ett prisbasbelopp.
Arvode till revisor föreslås arbeta efter godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 10)
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, har styrelsen inhämtat förslag till ny styrelse från aktieägare motsvarande 20% av rösterna, som föreslår: Robin Stenman(Omval), Gustaf Kellner(Omval), Mike Jacobson(Omval), Elin Bäckman(Nyval).  
Till revisor föreslås Andreas Nyberg, Ernst & Young Aktiebolag (omval).
Nedan en kort presentation av de respektive föreslagna nya styrelsemedlemmarna.

Elin Bäckman
Elin Bäckman är civilekonom och har jobbat med marknadsföring och affärsutveckling drygt 15 år både på konsultsidan, bla som VD för Acne Advertising som senare såldes till Deloitte, och som marknadsdirektör på Expressen. Sedan drygt tre år är Elin CMO på den digitala bokprenumerationstjänsten Nextory där hon ansvarar för all marknadsföring och försäljning på de 8 marknader där bolaget finns. Hon har bred erfarenhet av såväl varumärkesstrategi och positionering som av lower funnel media och performance marketing. Hon har god insyn i influencer marketing då Nextory byggt en del av sina framgångar på att arbeta datadrivet med denna kanal.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, till högst 1 000 000 aktier.  Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.
 
/Styrelsen
Stockholm
Maj 2021
 
//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB (Publ)

Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN". 

Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
[email protected]
 
 
 

Read More