Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-02-17 09:11

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020
TOURN International AB(publ)- Stockholm 2021-02-17


Se pdf för fullständig rapport

Q4 2020

  • Positivt Justerat EBITDA-resultat om 2,7 MSEK, rensat från resultatpåverkan av intressebolaget HUBSO
  • Rekordomsättning om 30 MSEK, levererat på enbart kärnverksamheten
  • Kärnverksamheten levererar en bruttomarginal om 37% (26%)
  • Omsättningen för NAGATO växer igen och landar på 8,87 MSEK (2,36)
  • Vid utgången av kvartalet är kassan 3,2 MSEK. Vilket är en ökning med cirka 3 MSEK under kvartalet.

2020 helår
  • Koncernens EBIT-resultat landar på 22 MSEK

  • Tourn säljer Hubso som listas på Spotlight
  • Tourn säljer Gravel till GOGO Lead Tech AB

     

//
VD, TOURN International AB(publ)
Robin Stenman

 

Denna information är sådan information som TOURN International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021.

 

Se pdf för fullständig rapport

 

Read More