Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-05-27 11:28

Tourn avser att byta handelsplats till Nasdaq First North

Styrelsen i Tourn International AB (publ) har fattat beslut om att verka för listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Stockholm. Nasdaq First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplats (s.k. MTF). Listbytet förväntas ske inom de kommande månaderna. Bolagets styrelse och ledning vill påpeka att samarbetet med Spotlight Stock Market fungerat väl och uttrycka sin tacksamhet för all hjälp Bolaget erbjudits under Tourns första 6 år som noterat Bolag.

Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North är ett positivt och viktigt steg i Tourns utveckling som ytterligare kommer att öka kännedomen om Bolaget. Det huvudsakliga motivet för bytet av marknadsplats till Nasdaq First North grundar sig på styrelsens bedömning att Nasdaq utgör ett globalt varumärke med internationell igenkänningsfaktor som kan stärka Bolagets varumärke. Styrelsen gör även bedömningen att den handelsplattform som används av Nasdaq underlättar för flera internationella investerare att handla i Bolagets aktie och följa dess utveckling.

Bolaget kommer fortsatt att tillämpa samma redovisningsprinciper. Aktieägare i Tourn kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats till Nasdaq First North.

Tourn har utsett Eminova Fondkommission till Certified Adviser och Delphi Advokatbyrå till legal rådgivare.

//
Robin Stenman 
VD, Tourn International AB(publ)
robin(a)tourn.se

Read More