Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-05-07 11:09

Förslag till årsstämma

Tourn International AB(publ) håller årsstämma 2019-05-21. Nedan
publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna
11-15.

11 . Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av 4
styrelseledamöter.

12. Styrelsen föreslår att ersättning om ett prisbasbelopp per
styrelseledamot för verksamhetsåret 2018. Samt ytterligare ett
prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är
anställda av Bolaget.

Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
13. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Robin Stenman, Olle Söderberg, Mike Jacobson och Gustaf Kellner. Björn Mannerqvist har avböjt omval på grund av andra åtaganden.

14. Styrelsen föreslår omval av Grant Thornton som revisorsbolag med
Thomas Daae som huvudrevisor.

15. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill
nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant
betalning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, till högst
415 000 aktier. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska
kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
robin(at)tourn.se

Read More