Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-04-18 10:48

Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ)

Aktieägarna i Tourn International AB(publ) 556800-7461 kallas härmed till bolagsstämma 21 maj 2019 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Stureplan 2, 4tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 15 maj 2019, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 11:00, 15 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn, Stureplan 2, 114 35 Stockholm eller via e-post [email protected]

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 15 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter
15. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 11 - 15 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

Read More