Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-02-22 10:54

Bokslutskommuniké 2018

Finansiell översikt jan-dec 2018
Totala intäkter uppgick till 58 026 (49 476) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -11 172 (-163) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -12 451 (-611) TSEK
Rörelseresultat, justerad EBITDA uppgick till -3 464 TSEK
Periodens resultat uppgick till -12 330 (-483) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -1,48 (-0,07)

Finansiell översikt okt-dec 2018
Totala intäkter uppgick till 18 937 (16 836) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -8 384 (-478) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -9 132 (-596) TSEK
Rörelseresultat, justerad EBITDA uppgick till -3 941 TSEK
Periodens resultat uppgick till -9 074 (-598) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -1,09 (-0,08)

Bolaget har per 2018-12-31 8 303 350 aktier.

Kommande rapporter
Kvartalsrapport ETT 17/4
Årsstämma 21/5
Kvartalsrapport TVÅ 23/8

VD Kommentar
2018 har varit ett händelserikt år. Marknaden för influencer marketing börjar ta form och vi har lagt om vår strategi och vårt fokus för att kunna fortsätta att ligga i framkant. Det har inneburit kostnader av engångskaraktär, nedskrivning av äldre kundfordringar, förändring i försäljningsarbete och optimering av organisationen. Vi har valt att ta så mycket kostnader som vi kunnat under 2018 för att kunna fokusera på det som tar bolaget framåt med lönsamhet. Bolagets utveckling i slutet av 2018 och inledningen av innevarande år bekräftar att vi tagit rätt beslut.

Tourn Agency
Tourns influencer marketing satsning har varit mycket lyckad under 2018. Bolaget har vunnit flera stora nya kunder och de kampanjer vi levererar blir både större per order och längre per kontrakt. Vi ser tydliga signaler att influencer marketing numera är ett ”must have” i den digitala marknadsföringsstrategin hos bolagen. Starten av 2019 har visat goda signaler på att denna affär kommer växa kraftigt under 2019.

Nagato
Youtube plattformen Nagato fortsätter att växa i snabbt takt både sett till visningar och intäkter. I december landade Nagato på 230 miljoner månatliga visningar och omsatte cirka 1,5 MSEK. Nagato har främst växt i Sydamerika men har tidigt 2019 börjat växa och inrikta sig mot Tyskland, England och Mellanöstern. Genom Youtube når Nagato främst många inom gaming, därav tecknades avtal med M.O.B.A Networks, världens största gaming community inom spelsegmentet MOBA(Multiplayer online battle arena). Tanken är att fortsätta växa främst inom datorspelsegmentet och Nagato tittar på att göra fler strategiska samarbeten för att fortsätta stärka sin position.

HUBSO
Tourns dotterbolag HUBSO har tagit fart ordentligt under 2018. HUBSO:s affärsidé är att bygga kommersiella varumärken kring olika influencer profiler samt utveckla och sälja relaterade produkter på nätet. Under första halvåret gjordes en emission som möjliggjorde att HUBSO kunde trappa upp farten. Bolaget gick från en omsättning på cirka 700 TKR första halvåret till 4,7 milj på helåret. HUBSO tar under februari 2019 in ytterligare kapital för att kunna möta efterfrågan på dess tjänster och ta vara på den positiva trenden.

2019
Under 2018 har vi optimerat organisationen och gjort den redo för fokusering. Vi har stängt ner delar som inte gett tillräcklig lönsamhet. Vi utökar Tourns affär genom nya plattformar och nya kunder: Vi kommer att växa internationellt med Nagato. Vi satsar hårt på att ta vara på synergierna mellan våra influencers och HUBSO. Vårt mål under 2019 är att visa Tourns skalbarhet och samtidigt möjlighet till lönsamhet.

Finansiellt
Bolaget landade på en omsättning om 53 MSEK för 2018. Resultat landade på -12,3 MSEK. Anledningen till den stora förändringen i resultat var kostnader av engångskaraktär, nedskrivningar av äldre kundfordringar, omläggning om hur kundfodringar hanteras; där bolaget väljer att skriva ner kundfodringar som är äldre än en viss period och tar istället tillbaka de när bolaget lyckats jobba in fodran, däribland förändrar sitt arbete att jobba med fodringar. De fodringarna som skrevs ner var fodringar från tidigare år och alltså inte 2018. Bolaget väljer också att kommunicera justerat ebita, där vi dragit av de kostnaderna som inte är relevanta för den nu pågående verksamheten. Totalt har bolaget valt att dra av 7 708 MSEK.

// VD, Tourn International 
Robin Stenman


Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2018.

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Read More