Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-04-27 13:44

Kvartalsrapport ett 2015

VD KOMMENTAR

Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vVD och bolagets styrelseledamot Björn Mannerqvist rekryterades som Head of Growth.

Under första kvartalet har vi lagt fokus på mediabyråer och de större mediaköparna i Sverige. Responsen har varit över bolagets förväntan och vi känner att vi fått en bekräftelse på att vår plattform är helt rätt ute beträffande både tid och tekniska lösning.

I vårt arbete med att få in större kunder i systemet, började vi med att bearbeta sveriges största mediabyråer. Mediabyråerna är Tourns allra viktigaste kunder sett ur ett intäktsperspektiv.

Responsen har som tidigare nämnt varit över vår förväntan. Mediabyråerna har haft problem med att investera i sociala medier med influencers (bloggare, videobloggare, instagrammar), men Tourns plattform löser mediabyråernas problem. Utan Tourn har mediabyråerna endast kunna placera små portioner mediakapital i dessa social medier genom manuellt arbete, då det saknats automatiska och skalbara lösningar. Tourns plattform som automatiserar och rapporterar innebär att mediabyråerna kan placera mer mediakapital i sociala medier och ligga i framkant beträffande den nya växande marknaden.

Idag tittar ett flertal av Sveriges största mediabyråer på Tourn som lösning på deras problem inom sociala medier. Med vissa mediabyråer har vi kommit så pass långt att deras annonsbokare tar fram kampanjer som förväntas placeras inom kort.

Vårt mål är att inom de kommande månaderna ska näst intill alla Sveriges mediabyråer använda sig av Tourns plattform för placering av mediakapital i sociala medier.

Kvartal ett har gett oss en indikation på framtiden och jag som VD väljer därför att sätta ett omsättningsmål om 10 miljoner kronor med god lönsamhet för 2015.

Intäkterna kommer att visa sig under kvartal två, vi har därför valt att från och med maj börja kommunicera bolagets intäkter och utgifter månadsvis för att aktieägarna ska kunna följa utvecklingen närmare och inte behöva vänta på kvartalsrapporter. Rapportering för maj kommer att ske första veckan i juni.

Verkställande direktör
Robin Stenman

Plattformar

Tourn tar upp kampen mot Outbrain och Taboola om Content Discovrery.
Under kvartal ett utvecklades Tourn Content Discovery som är en Content Discovery Plattform. Mer information kring Tourn Content Discovery kommer att kommuniceras närmare lansering. Det nya systemet förväntas lanseras i sin helhet tidigt under kvartal två. Tourn Content Discovery integreras i den befintliga plattformen, vilket innebär att bolagen och mediabyråerna kommer kunna sköta båda verktygen från en och samma panel.

Tourn som i grund och botten är ett utvecklarbolag med ett stort nätverk av outsourcingpartners, kan med dessa partners hålla uppe utvecklartakten och nere utvecklingskostnaden jämfört mot många andra IT-bolag i Sverige. För att påskynda införsäljningen av Tourns annonssystem inleder Tourn samarbeten med plattformar där Tourn går in som teknikpartner i utbyte mot att alla annonslösningar ska bytas ut och tillhöra Tourn. Vilka dessa plattformar är kommer löpande att kommuniceras mot marknaden och ett flertal förväntas kommuniceras i början av maj 2015.

Tourndagen

Den 28 maj inträffar första tillfället för Tourndagen. Tourndagen är ett event som kommer att hållas varje kvartal där Tourn bjuder in mediabyråer, bolag och några av Sveriges största sociala mediaprofiler. Syftet med Tourndagen är utbilda och uppdatera både profilerna och bolagen om hur marknaden utvecklas och hur man tillsammans med Tourn kan effektivisera och maximera marknadsföringen.

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL ETT 2015
Totala intäkter uppgick till 376 TSEK (140)

Rörelseresultatet uppgick till -521 TSEK (-210)
Periodens resultat uppgick till -507 TSEK (-210)
Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,04)

ANTALET AKTIER
Bolaget har per 2015-03-31, 6 620 000 aktier


KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport två 2015 - 2015-07-27

INSYNSPERSONER
Robin Stenman
Marianne Östlund
Olle Söderberg
Björn Mannerqvist

* Under första kvartalet 2015 har Tourn tagit över löneutbetalningar från tidigare samarbetspartner Frilansfinans, vilket idag syns under personalkostnader.

Redovisnings- och värderingsprinciper

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIODEN

Redovisningsmetod:

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR

Read More