Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-07-27 12:52

Halvårsrapport 2015

VD kommentar

Första kvartalet

Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vVD med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare från Plaza Publishing där hon arbetade som Head of Business och har bra insikt i branschen med erfarenhet och ett kontaktnät som stärker bolaget. Styrelseledamot Björn Mannerqvist började jobba operativt i bolaget som Head of Growth, med fokus på IT-plattformen och tog fram en plan för intäktsoptimering i systemet. Under första kvartalet fortsatte bolaget utveckla plattformen för att möta kundernas krav och förberedde inför vår försäljningsfas med start i andra kvartalet. Bolaget anpassade sin plattform mot Sveriges mediabyråer och inledde utveckling av bland annat plattformen Tourn Content Discovery, Klickkampanjer, Insta Campaigns.

Tourn Content Discovery

Tourn Content Discovery är en plattform som ökar intern trafik hos en sida samtidigt som den genererar annonsintäkter till hemsideägaren. Tourn Content Discovery syns som en box med relaterade artiklar på hemsidan och blandar det med köpta externa artiklar. Konkurrenter till denna plattform är Sprinkle (Sverige), Outbrain (USA).

Klickkampanjer

I Tourns plattform har influencers(bloggare, instagrammare med fler) endast kunnat göra samarbete med företag i form av ett fast pris på ett redaktionellt skrivet inlägg och banners. Med Klickkampanjer innebär det att influencers även kan skapa redaktionella inlägg med länkar till kunders produkter som generar pengar per klick. Detta görs i de flesta fall i form av kollage av kläder. Genom Tourns samarbete med företaget Shopello kan våra influencers skapa Klickkampanjer med företag som MQ, Nelly, Zalando, Stadium, Babyshop och många fler.

Insta Campaigns

Instagram som plattform växer i snabb takt i antal användare och intresset från företagen ökar kraftigt. Många av våra kunder köper idag reklam inte bara på bloggar utan även på instagram. Insta Campaigns är en ny modul som utvecklas till vårt system som automatiserar hela processen för företag att nå ut till instagrammare. Företaget ställer enkelt in budget, önskad målgrupp och resten löser systemet.

Andra kvartalet

Som VD ser man alltid positivt på perioder där intäkterna börjar öka, under andra kvartalet har jag tagit in säljare i bolaget och lagt mycket av vår fokus där. Både i maj och juni ökade bolaget intäkterna ordentligt i jämförelse med föregående månader. I juni nådde vi intäkter om 600 TSEK och ett positivt resultat, vi ökade intäkterna med ca 30% i jämförelse med föregående månad. Vårt mål är att fortsätta växa i samma takt och nå intäkter om 10 MSEK på helåret. Jag kommer att från och med augusti fortsätta rapportera månad för månad så att aktieägaren kan följa vår väg mot vårt mål.

Integration i blogg.se

Som tidigare kommunicerat har Tourn ett samarbete med blogg.se. Sedan samarbetets start har bolagen implementerat varandras API:er för att Blogg.se ska kunna erbjuda alla sina bloggare Tourns tjänster för att tjäna pengar. Idag har Tourn 8200 aktiva bloggare men genom implementeringen i blogg.se förväntas Tourn kunna nå ut till ca 160 000 aktiva bloggare i Sverige.

Finansiellt

Under första halvåret gjorde vi ett negativt resultat, som budgeterat. För juni månad nådde vi ett positivt resultat och vi förväntas växa med fortsatt svarta siffror från och med augusti till december 2015. Våra kunder har varit främst större bolag och svenska mediabyråer, under tredje kvartalet kommer vi börja försäljning mot internationella företag och internationella influencers. Vid internationella kampanjer kräver vi förskottsbetalning.

Finansiell översikt halvår ett 2015
Totala intäkter uppgick till 1 553 (280) TSEK                                    

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -823 (-280) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 008 (-502) TSEK
Periodens resultat uppgick till -980 (-502) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,1)


Finansiell översikt kvartal två 2015

Totala intäkter uppgick till 1 166 (139) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -419 (-173) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -487 (-276) TSEK
Periodens resultat uppgick till -473 (-276) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,05)

Antalet aktier
Bolaget har per 2015-06-30, 6 620 000 stycken aktier.


Kommande rapporter
Delårsrapport tre 2015 - 23 oktober 2015
Bokslutskommuniké 2015 - 12 februari 2016

Insynspersoner
Robin Stenman                   VD, styrelseledamot

Björn Mannerqvist              Styrelseledamot
Olle Söderberg                   Styrelseordförande
Marianne Östlund               Styrelseledamot

Redovisnings- och värderingsprinciper
KONCERNREDOVISNING
Omfattning:
Koncernredovisningen
omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier
motsvarande mer än 50 % av rösterna.
Redovisningsmetod:
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och
skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden
mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital
omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag
förvärvats.

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Read More