Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-02-12 13:03

Bokslutskommunké för 2015

Finansiell översikt

Finansiell översikt januari-december 2015

Totala intäkter uppgick till 7 000 (905) TSEK

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 264 (-463) TSEK

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -38 (-2 435) TSEK

Periodens resultat uppgick till 13 (-2 425) TSEK

Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,37)

Finansiell översikt kvartal fyra 2015

Totala intäkter uppgick till 3 545 (328) TSEK

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till  847 (-196) TSEK

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 797 (-1 795) TSEK

Periodens resultat uppgick till 807 (-1 813) TSEK

Resultat per aktie uppgick till 0,13 (-0,27)


Insynspersoner

Olle Söderberg                   ordförande

Robin Stenman                   VD, ledamot

Marianne Östlund               ledamot

Björn Mannerqvist              ledamot

Antalet aktier
Bolaget har per 2015-12-31, 6 620 000 aktier

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

Kommande rapporter
Årsstämman planeras hållas till april 2016

Kvartal ett 2016 - 18 april
Halvår ett 2016 – 18 juli

VD-kommentar

Bolaget

För ett år sedan bestod bolaget av endast mig (VD Robin Stenman) och min CTO. Idag är vi cirka 15 personer inom utveckling, försäljning, projektledning och strategi. Vi har utvecklat en plattform som är ensam i sitt slag vad det gäller teknik, funktion och potential. Genom Tourn möjliggör vi programmatisk innehållsmarknadsföring i stor skala och med hög kvalité. I dessa tider då traditionell offline-marknadsföring minskar och reklamblockerare hämmar bannerannonsering i den digitala världen ser vi reklam växa sig allt starkare i sociala medier. I denna snabbt växande marknad är vi en stark spelare idag, med störst räckvidd och den mest automatiserade plattformen på den svenska marknaden. Vi särskiljer oss väldigt mycket från andra bolag som säljer reklam i sociala medier idag. De flesta bolagen agerar agenter och säljer premiumreklam på ett fåtal utvalda profiler, medan vi når nästan alla svenska profiler, från de största till de allra minsta, idag ca 160 000 stycken.

Vår utmaning under året har varit att informera om vår teknik, att få kunderna att våga vända blicken från traditionell reklam mot den nya och kraftfulla, men tidigare oberäkneliga sociala medie- marknaden som Tourn strukturerar upp och säkrar. Under året har vi sett flera företag växa mycket snabbt, många av dem har fokuserat all sin reklam mot sociala medier. Flera av dessa bolag har vi arbetat jämsides med under 2015 och lärt oss marknaden tillsammans. Vårt mål för 2016 kommer vara att få fler större bolag, däribland mediebyråerna att börja använda vår plattform.

Plattformen

Vi har under 2015 förberett plattformen för att en internationell lansering ska ske så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Plattformen har vi dessutom förbättrat genom nära samarbeten och feedback från kunder. Under sommaren stod integrationen klar med Blogg.se vilket gjorde att företagen via vår plattform kunde nå alla bloggare på Blogg.se som idag är Sveriges största bloggportal. API:et som vi utvecklat för denna integration strömlinjeformar även integration i andra plattformar.

Tourn Content Discovery

Vi har nu haft vår plattform TCD (Tourn Content Discovery) under beta-stadie en period och förväntar oss lansera den i sin helhet under Q1 2016. Vi kommer i år knyta till oss en exklusiv säljpartner för Sverige, för att därefter kunna fokusera på att få in TCD i flera länder.

Internationell lansering

2016 är året då vi tar Tourn till flertalet nya marknader. Vi har förberett plattformen och strategin för en snabb internationell lansering samtidigt som vi försöker hålla nere kostnaderna. Redan under första halvåret kommer vi påbörja lanseringen mot flera länder. Vi kommer dela upp lanseringen i flera faser för att löpande kunna utvärdera möjligheterna och riskerna innan vi riktar vår fokus. Denna strategi och dess faser kommer presenteras i ett separat pressmeddelande.

Försäljning
Senaste kvartalet sålde vi för 3,5 MSEK, vilket var bra, men vi siktade på betydligt högre och kommer sikta ännu högre detta år. Vi har fortfarande stora marknadsandelar att ta, speciellt då marknadspengar flyttas från traditionell media och banners till förmån för reklam i sociala medier. Vi landade helåret på 7 MSEK, vi satte 10 MSEK som mål i början på året, detta utan tidigare säljhistorik.

Finansiellt
I kassan har vi idag 1,5 MSEK. Anledningen till minskad kassa är de många led i branschen pengarna färdas från kund till oss. Detta innebär att vi ofta får vänta en lång tid från faktureringsdatum tills dess att pengarna kommer oss till handa. Detta kombinerat med ett ansvar gentemot våra profiler att betala i tid för att bibehålla deras förtroende. De kortsiktiga fodringarna ökar naturligtvis när vår omsättning ökar. För att detta inte ska hindra vår tillväxt kommer vi att vidta vissa åtgärder med start Q1 2016; däribland krav på förskottsbetalningar till de allra flesta kunderna. I de fall förskottsbetalning inte är möjlig, utgår tilläggskostnad på faktura motsvarande vår kostnad som tillkommer vid överlåtelse av faktura. Detta för att vi ska kunna släppa fokus på att jobba in likvid och istället fokusera på att driva in ny försäljning. För internationella lanseringar har vi byggt klart en lösning för förskottsbetalningar för enskilda valutor.

Robin Stenman

VD, Tourn International AB

Redovisnings-och värderingsprinciper

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar

moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget,

direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer

samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings-och värderingsprinciper med de som

beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

Moderföretag för hela koncernen är Tourn International AB (publ) (org.nr. 556800-7461) med säte i

Stockholm.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings och

utvecklingsarbeten och liknande arbeten                      5år

Goodwill                                                                                              5år

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Read More