Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-03-14 07:35

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Tourn International AB (publ)  kallas härmed till bolagsstämma 12 april 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 31, Stockholm.  Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 6 april 2016, anmäla ska inkommit till bolaget senast 6 april 2016. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn International AB, Birger Jarlsgatan 31, 111 45 Stockholm, eller genom att maila till [email protected]

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 6 april 2016, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt incitamentsprogram till styrelse och ledande befattningshavare
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och
revisorssuppleanter

11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Förslag till punkterna 8 - 12 kommer att publiceras via pressmeddelande senast 2 veckor innan stämman.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast 2 veckor innan årsstämman.  

 

Read More