Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-03-29 12:03

Förslag till årsstämma 2016-04-12

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
Styrelsen föreslår att ersättning om ett prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2016. Samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
Till ordinarie styrelseledamöter föreslås Björn Mannerqvist, Robin Stenman, Olle Söderberg och Marianne Östlund.

Styrelsen föreslår Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB som revisionsbolag med huvudrevisor Berit Holmgren samt medrevisor Elena Entina.

11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra nyemissioner om upp till 600 000 nya aktier med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant.

Read More