Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-04-13 11:34

Kommuniké från årsstämman i Tourn International AB

Den 12:e april höll Tourn International AB (publ) årsstämma.

- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens.
Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag.
För verksamhetsåret 2015 ska ingen utdelning ske.

- Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter. Robin Stenman, Olle Söderberg, Marianne Östlund samt Björn Mannerqvist genom omval. Nyval av Patrik Gransäter.

- Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2015. Samt ytterligare ett halvt prisbasbelopp till ordförande. 
Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

- Stämman beslutade att Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB ska fortsätta vara revisionsbolag med huvudrevisor Berit Holmgren samt medrevisor Elena Entina. Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra en eller fler nyemissioner om upp till max 600 000 aktier med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant.

Patrik Gransäter
Patrik Gransäter har 25 års erfarenhet som mäklare förvaltare och investerare. Patrik var med och startade Hagströmer & Qviberg, Speed Ventures, Öhman Luxembourg. VD för Remium 2008-2011. Grundare av Gransäter & Partners Fondkommission numera Birger Jarl Fondkommission. Grundare och arbetar idag på Partner Fondkommission.

Read More