Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-07-05 07:01

Tourn International AB genomför riktad nyemission på 4,8 MSEK

Tourn International AB:s (”Tourn”) styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2016 beslutat att genomföra en nyemission om totalt 660 000 aktier riktad till en begränsad grupp investerare. Genom emissionen tillförs bolaget 4 785 000 kronor före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 340 000 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om 9 procent för befintliga aktieägare i förhållande till antalet aktier efter nyemissionen. Det nya antalet aktier kommer uppgå till 7 280 000 och det nya aktiekapitalet efter emissionen uppgår till 728 000,00 SEK.

Teckningskursen 7,25 kr innebär en rabatt om 7,6 % procent mot aktiens volymvägda genomsnittskurs under perioden 22 – 29 juni 2016. Teckningskursen har bestämts av styrelsen baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med tecknarna och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Aktierna tecknas enligt nedanstående:

Cormac Invest AB                                                          308 000 aktier

Aktiebolaget B21 Invest AB*                                         132 000 aktier

Humle Kapitalförvaltning AB                                         110 000 aktier

Tord Cederlund                                                               69 000 aktier

New Equity Venture International AB                             21 000 aktier

Thomas Baekkevold                                                       20 000 aktier

*Tidigare T&J Ekonomi och Investeringar, som är befintlig större aktieägare i Tourn. Har erbjudit sig ställa upp på alla tillfällen då bolaget behöver stärkas av strategiska skäl och därför också erbjudits teckna motsvarande sitt ägande i denna riktade emission.

VD kommentar:

”Under ett års tid har vår plattform nyttjats av företag och mediebyråer. Detta har varit en period då vi lärt oss var vi är som starkast, och var vi behöver förbättras. Det allra viktigaste vi lärt oss är att vårt tillvägagångssätt fungerar och att vi innehar tekniklösningarna som framtidens marknad begär.

Vi går nu in i nästa fas; att ta ett grepp om marknaden i Sverige och att skapa större intäkter utomlands. Vi har under maj och juni genererat våra första intäkter utanför Sverige med kampanjer som har haft goda resultat. Vi har i dagsläget nått en räckvidd som innefattar Norden, Tyskland, England, USA, Kanada och Australien. Detta är ett tecken på att vår plattform är dynamisk, universell och smidig att applicera på nya marknader.

Vi lägger stor vikt vid att bibehålla vår höga tillväxttakt. Idag har vi ett försprång med vår välutvecklade teknik och ett nätverk som överskrider våra konkurrenter i användarantal. Framåt vill vi ta nya marknadsandelar, öka våra intäkter och bibehålla vår tekniska spetskompetens genom att öka takten ytterligare.

Vi har nu chansen att accelerera ordentligt och måste ta tillfället i akt för att positionera oss inför Q3 2016.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra en emission med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman för att finansiera vår ökade expansion. Vi har valt att frångå företrädesrätten med anledning av den korta tidsperioden vi har för att accelerera och göra vissa strategiska drag på marknaden, samt för att hålla nere kostnaderna. Den riktade emissionen kommer främst användas för att investera i säljorganisationen och ska resultera i ökad försäljning redan under 2016.”

Partner Fondkommission AB har varit rådgivare i emissionen.

Patrik Gransäter är aktieägare och styrelseledamot i Tourn med ett ägarinnehav om mindre än 5% av aktier och röster. Han är även aktieägare och partner i Partner Fondkommission med ett ägarinnehav om mindre än 10% av aktier och röster.

Read More