Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-10-24 10:18

Kvartalsrapport 3 2016

VD kommentar

Kvartal tre har varit en strategiskt viktig period för Tourn, och allt har gått enligt plan. Vårt mål var
att öka Tourns synlighet i branschen och rekrytera de allra starkaste profilerna i Sverige, vilket jag anser att vi lyckats med. I juli gjordes en riktad emission för att stärka kassan då vi behövde vara beredda på att ta en större kostnad för vår strategiska plan, samtidigt att det skedde under en period som är relativt svag i vår bransch.  Juli var nästintill helt stillastående och augusti kom igång efter att halva månaden hade gått, på grund av ledighet bland kunder.

Vi kan se att vårt strategiska arbete började ge resultat redan i september med ökad orderingång och ökade intäkter. Nu in i oktober har vi ökat intäkterna ytterligare och oktober förväntas bli vår bästa månad hittills, omsättningsmässigt. I kvartal fyra räknar vi med att ytterligare öka intäkterna.

Rörligt
Idag arbetar vi på Tourn med ett flertal kanaler så som bloggar, Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube, Twitch och Twitter. Vi kan se hur de kanaler med rörligt innehåll, främst Youtube, konstant växer och attraherar allt fler annonsköpare.  Under 2016 har vi jobbat allt mer mot Youtube, under kvartal tre började vi integrera Youtube i delar av vår plattform. Under kvartal fyra kommer vi fortsätta att stärka plattformen och arbetet med att integrera Youtube.

Vår rekommendationsplattform TCD växer stadigt och når nu cirka 3 miljoner unika svenska läsare i veckan. Under september månad började annonser rulla på plattformen. Vi förväntas se ökade intäkter under kvartal fyra. Under kvartal tre har vi förberett plattformen tekniskt för att under kvartal fyra kunna lansera TCD på nya marknader i nya länder. Vårt mål är att lansera TCD i minst ett nytt land under kvartal fyra.

Framåtblick, fjärde kvartalet

Under kvartal fyra förväntas vi öka våra intäkter anmärkningsvärt på samtliga plattformar. Vi kommer fokusera på att göra större affärer med stora varumärken. TCD ska lanseras i minst ett nytt land och en mer långsiktig plan kommer att presenteras. Vi kommer att lägga stort fokus på att stärka vårt arbete med kanaler med rörligt innehåll så som Youtube. Dessa mål kommer vi att följa upp på månadsbasis i våra månadsrapporter.

// Robin Stenman

 VD, Tourn international AB (publ)


Finansiell översikt

Finansiell översikt kvartal tre 2016
Totala intäkter uppgick till 2 168 (2 082) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -1 573 (239) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 683 (172) TSEK
Periodens resultat uppgick till -1 659 (186) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,25 (0,03)


Finansiell översikt januari-sept 2016
Totala intäkter uppgick till 7 402 (3 635) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -2 293 (-583) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -2 594 (-836) TSEK
Periodens resultat uppgick till -2 583 (-794) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,12)


Insynspersoner
Olle Söderberg                                         ordförande

Robin Stenman                                         VD, ledamot
Marianne Östlund                                     ledamot
Björn Mannerqvist                                    ledamot
Patrik Gransäter                                        ledamot

Antalet aktier
Bolaget har per 2016-06-30, 6 620 000 aktier.

Kommande rapporter
2016-02-13 – Bokslutskommuniké 2016

Read More