Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-05-18 08:57

Styrelsen föreslår Incitamentsprogram till anställda

Styrelsen i Tourn International AB(publ) har beslutat om att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om incitamentsprogram till anställda.

Motiv till Incitamentsprogram:
För att Tourn skall fortsätta att växa och utvecklas i den positiva takt som skett det senaste perioden anser styrelsen att det är av största vikt att nyckelpersoner i bolaget tilldelas ett incitamentsprogram.

Anledningen till att erbjuda nyckelpersoner i koncernen ett teckningsoptionsprogram är att långsiktigt binda upp personerna i fråga.

Styrelsens motiv till incitamentsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen har beslutat om att föreslå följande villkor:
Lösenpris per aktie: 50 kronor
Teckningstid för aktierna: 4 år
Antal aktier: 300 000 aktier

Fullständiga villkor kommer att presenteras i kallelsen till extra bolagsstämma som kommer inom kort.

Stockholm 2017-05-18

Styrelsen
Tourn International AB (publ)

Read More