Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-06-09 08:48

Kallelse till extra bolagsstämma i Tourn International AB

Stockholm 2017-06-09

Aktieägarna i Tourn International AB (publ) 556800-7461 kallas härmed till extra bolagsstämma 28 juni 2017 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 13, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 21 juni 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 21 juni 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per e-post: [email protected] brev: Tourn, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm. Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 21 juni 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av protokollförare vid stämman

6. Val av en eller två justeringsmän

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

9. Övriga frågor

10. Extrastämmans avslutande

Förslag

8. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår beslut om emission av högst 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 50,00 kronor per aktie. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nytillträdda vVD Rosanna Thun och övriga anställda.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 juli 2017 till 31 juli 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till cirka 1 procent.

För besluten i enlighet med styrelsens förslag 8 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett optionsprogram uppgående till högst 300 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vVD Rosanna Thun och övriga anställda. Teckningstiden för optionerna skall vara den 1 - 31 juli 2017. För varje teckningsoption skall kontant betalning ske till marknadspris enligt beräkning den 30 juni 2017 med Black and Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till kursen 50 kr, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie och aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktiekapitalet kan vid full teckning med stöd av optionerna komma att öka med högst 30 000 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 juli 2021. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget.

// Styrelsen

Vid frågor: [email protected]

Read More