Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-07-24 08:10

Halvårsrapport 2017

Finansiell översikt h1 2017
Totala intäkter uppgick till 20 851 (5 234) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 237 (-720) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 17 (-911) TSEK
Periodens resultat uppgick till 112 (-924) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,14)

Finansiell översikt kvartal 2 2017
Totala intäkter uppgick till 11 606 (3 313) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -308  (-345) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -418 (-475) TSEK
Periodens resultat uppgick till -347 (-501) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,08)

Antalet aktier
Bolaget har per 2017-06-30 7 280 000 aktier.

Insynspersoner per 2017-06-30
Olle Söderberg ordförande
Robin Stenman VD, ledamot
Marianne Östlund ledamot
Björn Mannerqvist ledamot
Michael Jacobson ledamot

Kommande rapporter
Kvartalsrapport tre 2017 23 oktober 2017

Kontakt
För övriga frågor maila [email protected]

VD kommentar
Första halvåret av 2017 är nu förbi och vi är nöjda med både resultatet och det vi åstadkommit. Marknaden växer snabbt och vi känner att vi ligger i fas med utveckling. Intäkterna är cirka fyra gånger mer i jämförelse med föregående år, något som vi kommer försöka hålla eller öka under nästa halvår. Vi har flera delar i vår plattform som börjat generera bygsamma intäkter men som vi tror kommer ta fart under andra halvåret.

Intäkterna
Intäkterna landade på 20,8 MSEK för första halvåret 2017. Intäkterna i jämförelse med samma period föregående år, då intäkterna landade på 5,2 MSEK, är vi nöjda med förbättringen. Resultatet landade på 112 TSEK och anledning till det blygsamma resultatet, med tanke på intäktsförbättringen, är återinvesteringar i plattformen för att vi ska kunna fortsätta växa och öka intäkterna ytterligare.

Plattformen
Bolagets värde ligger i plattformen och vår vision är att lansera den över alla världens marknader. Plattformen ska vara det naturliga valet när bolag, influencers och agenturer jobbar med influencers marketing.

Arbetsformen Gig* blir allt vanligare runtom i världen och influencers motsvarar en stor del av gigare som idag kan leva på arbetsformen. Vår vision är att utveckla plattformen till att bli influencerns bästa vän/kollega och vårt mål är att en influencer, som numera räknas som ett eget mediahus, ska ha samma förutsättningar som ett tradtionellt mediahus. Influencers ska i en och samma plattorm få hjälp med kampanjer, ekonomi, samarbeten, juridik och utbildning. Under första halvåret har vi återinvesterat i plattformen och vi kommer fortsätta göra det under kommande halvår.

Youtube
Under första halvåret har vi jobbat mer med plattformar med rörligt material, främst Youtube. Vi har fokuserat på större bolag och större influencers. Vi har samtidigt börjat implementera delar av Youtube i plattformen för att även hjälpa micro influencers komma i gång med Youtube. Vi lägger stor fokus på denna del och kommer under andra halvåret lansera en version av systemet anpassat för just Youtube.

Diamond League AG och IMG Sweden AB
I Juni skrev vi avtal med Diamond League AG och IMG Sweden AB.  I och med avtalet har Tourn fått i uppdrag att hjälpa och sköta intäktsgenerering och varumärkesskydd av IAAF Diamonds Leagues material på Youtube. Detta uppdrag omfattar Diamonds Leagues material på Youtube över hela världen. Avtalet gäller i ett (1) år, med möjlighet till förlängning. Tourn erhåller både en fast och rörlig ersättning för arbetet. Idag laddas det upp nya videos tillhörande Diamond League av andra parter än de själva. Många av dessa videos genererar idag reklamintäkter som inte tillfaller Diamond League och IMG, fast de har ensamrätt till reklamintäkterna. Tourns uppgift kommer att vara att se till att alla reklamintäkter som ska tillhöra Diamond League och IMG tillfaller dem och inte någon annan.

Incitamentsprogram
Det hölls en extra bolagstämma med anledning att besluta om incitamentsprogram till anställda samt vice VD Rosanna Thun.  Stämman godkände förslaget som var framlagt av styrelsen varav 300 000 teckningsoptioner gavs ut.

ICONFEST
Tourn har ingått avtal tillsammans med Stockholmsmässan och Starberger Group AB, som ska tillsammans lansera ICONFEST - Influencer Convention Festival.

ICONFEST - Influencer Convention Festival är mötesplatsen där influencers möter fansen för att påvisa möjligheterna i samarbeten mellan personer och näringsliv. Den digitala förändringen i samhället har gett oss influencers, skaparna av modern media. Genom engagerande seminarier och kreativa exponeringsytor visar vi vad influencers har för betydelse och deras möjligheter till påverkan för innovation och utveckling i framtiden.

ICONFEST AWARD - Genom folkets röst belönar vi de mest kreativa influencers och fans i samtliga sociala medier. En röstningsprocess som kommer att vara transparant och granskad av tredje part.
ICONFEST är planerad att hållas i början på nästa år i Stockholmsmässans lokaler. Projektet kommer inte medföra några betydande kostnader för Tourn. Tourn erhåller en tredjedel av resultatet efter att kostnader har dragits. Värdet och potentiellt resultat går inte att uppskatta på grund utav att liknande projekt inte tidigare genomförts av denna genre och omfattning. Mer information om genomförandet av ICONFEST kommer att kommuniceras i september detta år.

Coopy.se (under namnändring)
Tourn, tillsammans med New Equity Venture Int AB beslutade sig för att bilda ett bolag med inriktning e-commerce. Bolaget ska utveckla en plattform som administrerar och automatiserar publicering e-commerce system. Tourn bidrar med ett stort nätverk av influencers samt kompetens av utveckling av IT-systemet, NEVI bidrar med finansiering. Vid bildandet av Bolaget är ägarstrukturen enligt följande: Tourn äger 79,17% av röster och 52,38 % av kapital och NEVI äger 20,83% av röster och 47,62 % av kapital. Under första halvåret har bolaget knytit till sig ett antal profiler genom Tourns nätverk och jobbar med att bygga upp plattformar kring dem som kommer lanseras under andra halvåret.

// VD, Robin Stenman

*GIG, https://makeit.seb.se/gig-ekonomin-den-nya-flexibla-arbetsmarknaden/*

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2017.

Read More