Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-10-23 10:33

Kvartalsrapport tre 2017

Finansiell översikt

Finansiell översikt jan-sep 2017
Totala intäkter uppgick till 32 877 (7 402) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 315 (-2 293) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -14 (-2 594) TSEK
Periodens resultat uppgick till 115 (-2 583) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,39)

Finansiell översikt kvartal tre 2017
Totala intäkter uppgick till 12 026 (2 168) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 78 (-1 573) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -31 (-1 683) TSEK
Periodens resultat uppgick till 3 (-1 659) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,25)

Insynspersoner per 2017-09-31
Olle Söderberg, ordförande
Robin Stenman, VD & ledamot

Marianne Östlund, ledamot
Björn Mannerqvist, ledamot
Michael Jacobson, ledamot

Kommande rapporter
Kommuniké 16/2
Q1 19/4

Bolaget har per 2017-09-31 7,280,000 aktier.

VD KOMMENTAR

Kvartal tre har varit ett rekordkvartal för Tourn ur flera aspekter; intäkter, stora kunder, stora affärer och intäkter utomlands. Vi tar en allt starkare position på den svenska marknaden samtidigt som våra plattformar växer sig utanför Sveriges gränser.
I juli blev Tourn godkänt av Youtube/Google som MCN(Multi Channel Network). Andra MCN-nätverk som finns i Sverige är United Screens, ENT och Splay. Vi på Tourn anser att Youtube är den allra viktigaste kanalen för influencers och därför är det helt i linje med Tourns vision att jobba allt närmare Youtube. Att Tourn blir ett MCN öppnar upp en mängd möjligheter för kunder och influencers som är kopplade till systemet. Tourns uppgift som MCN kommer vara att hjälpa influencers att börja med Youtube och inkludera Youtube i influencers eco-system.

KUNDPORTFÖLJEN
Allt fler kunder väljer att jobba med influencers och allt fler bolag anser att influencer marketing är en av de viktigaste delarna i deras marknadsstrategi idag. Tourns kundportfölj sträcker sig idag från nystartade webbutiker upp till bolag som Proctor & Gamble och H&M, med budgetar från 100 kronor upp till 2,4 miljoner kronor. Några få stora kunder som Tourn jobbat med under kvartal tre är Puma, Nelly, Ellos, NA-KD, Guldfynd, Kanal 5, TV4, Cubus, Gina Tricot. Men lika viktigt som det är med många och stora kunder är hur nöjda kunderna är. Under 2017 har cirka 87% av alla våra kunder varit återkommande och har bokat fler än en kampanj.

INTÄKTERNA
Intäkterna landade på 12 MSEK för tredje kvartalet, vilket kan jämföras med 2,2 MSEK samma period föregående år. Detta är helt klart en ökning vi är nöjda med. Anledningen till den stora förbättringen är fler stora kampanjer med större företag, mer intäkter via youtube och andra plattformar där intäkterna är helt automatiserade och till stor del från andra länder än Sverige. Vi gjorde vår bästa månad någonsin i september, där intäkterna landade på 5,8 MSEK.
Vi fortsätter att återinvestera det vi tjänar i våra plattformar för att behålla vår tillväxttakt, samt att vårt nystartade företag HUBSO till viss del tynger resultat, därav ett blygsamt positivt resultat.

HUBSO
HUBSO är ett dotterbolag till Tourn (Tourn äger 79,17% av röster och 52,38 %). Bolaget ska utveckla en plattform som administrerar och automatiserar publicering av e-commerce system.
Tourn bidrar med ett stort nätverk av influencers samt kompetens vid utveckling av IT-systemet och NEVI bidrar med finansiering.
Vid bildandet av Bolaget är ägarstrukturen enligt följande: Tourn äger 79,17% av röster och 52,38 % av kapital och NEVI äger 20,83% av röster och 47,62 % av kapital.

FRAMÅTBLICK
I kvartal fyra förväntas vi öka intäkterna ytterligare, både i och utanför Sverige. Vi kommer att lansera en ny modul till vår plattform som underlättar arbetet med att ta nya marknader och skapa intäkter utanför Sveriges gränser.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017.

Read More