Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-02-16 13:41

Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt helår 2017
Totala intäkter uppgick till 49 475 (15 535) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -163 (-3 740) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -611 (-4 158) TSEK
Periodens resultat uppgick till -483 (-4 130) TSEK*
Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,57)

Finansiell översikt kvartal fyra 2017
Totala intäkter uppgick till 16 837 (8 134) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -479 (-1 447) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -596 (-1 564) TSEK
Periodens resultat uppgick till -598 (-1 548) TSEK*
Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,21)

* Resultatet har justerats pga förändring hur periodiseringen sker, vänligen läs VD kommentar.

Bolaget har per 2017-12-31 7,280,000 aktier.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman kommer hållas den 17 april 2018. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast 2 veckor innan årsstämman.

Insynspersoner per 2017-12-31
Olle Söderberg, ordförande
Robin Stenman, VD & ledamot
Marianne Östlund, ledamot
Björn Mannerqvist, ledamot
Michael Jacobson, ledamot

Kommande rapporter
Q1 19/4

VD KOMMENTAR
Vi fortsätter att växa kraftigt samtidigt som marknaden mognar allt mer. I jämförelse med föregående år har vi har ökat vår omsättning med över 300%, från 15,5 MSEK till 49,5 MSEK. Det är en omsättningsökning vi är väldigt nöjda med. Omsättningsökningen beror främst på en stark tillväxt i Sverige, men även utanför Sveriges gränser.

Idag är Tourn en av Sveriges ledande bolag inom influencer marketing och har kunder så som Skolverket, TV4, Telia, Schwarzkopf, Puma, Orkla, PUIG, P&G, Nordic Feel, Nelly.com, Kanal5, L’Oréal, Jotex, Iduna, Johnson&Johnson, Ideal of Sweden, Huawei, H&M, GinaTricot, Ellos, Försäkringskassan, Gainomax, Electrolux, Daniel Wellington för att nämna några.

Nagato
Sommaren 2017 blev Tourn godkänt som MCN (Multi Channel Network) av Youtube. Kort därefter startades utveckling av plattformen Nagato. Den första versionen färdigställdes och lanserades under Q4. Nagato har som uppgift att hjälpa aspirerande samt befintliga youtubers(influencers) att lyckas driva en framgångsrik youtube-kanal. Nagato gör detta genom att underlätta content-skapande, samarbeten, administration samt bidra med statistiska insikter. Vårt mål är att koppla in så många Youtubers som möjligt. Som tidigare kommunicerat riktar sig denna satsning globalt, vi kommer att rikta oss mot Youtubers i Norden, Tyskland, England, Spanien, Polen, USA och Kanada. Intäkterna kommer via Youtubes/Googles egna annonssystem vilket gör att Tourn endast behöver fokusera på ta in Youtubers.

HUBSO
Bolaget utvecklar en plattform som administrerar och automatiserar publicering av e-commerce system. Tourn bidrar med ett stort nätverk av influencers samt kompetens vid utveckling av IT-systemet och NEVI bidrar med finansiering. Vid bildandet av Bolaget är ägarstrukturen enligt följande: Tourn äger 79,17% av röster och 52,38 % av kapital och NEVI äger 20,83% av röster och 47,62 % av kapital. HUBSO har varit under uppbyggnadsfas under 2017 och haft mer kostnader än intäkter, vilket är enligt plan. Detta medför en negativ påverkan på moderbolaget Tourns resultat, men inte kassa, då bolaget finansieras av NEVI.

Siffror och periodisering
Bolag har tillsammans med sin nya revisionsbyrå Grant Thornton beslutat att göra en förändring i hur periodiseringen sker. Detta innebär att även jämförande siffror (2016) har justerats. Kostnader som dykt upp under 2018 men tillhört 2017 har därför periodiseras till rätt period. Samt att bolaget bokat bort en del kundfordringar som anses osäkra. Detta påverkar Q4 2017 samtidigt som det påverkar Q1 2017 och Q4 2016 som redovisas i rapporten. Q4 2017s siffror kan därför uppfattas missvisande eftersom kostnaden avsevärt ökat, men viktigt att poängtera att den samtidigt justerats och minskat i Q1 2017. Effekten av omräkningen 2016 har i sin helhet endast belastat Q4 2016.

Framåtblick
Jag anser att vi fortfarande bara skrapar på ytan av denna marknad, den har fortfarande mycket kvar att ge och växer kraftigt. Vi är självklart nöjda med den omsättningsökningen vi har gjort och siktar på att fortsätta växa 2018. Vi känner inledningsvis att 2018 kommer vara ett ännu bättre år och vi ser ljust på framtiden. Vi kommer fortsätta att fokusera på ökad omsättning och att ta rollen som den ledande plattformen för influencer marketing.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018.

Read More