Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-04-04 12:06

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra Bolagsstämma
Tourn International AB (publ) 556800-7461, har kallat till extra bolagsstämma 2018-04-18 klockan 14:00 på Tourn, Stureplan 2, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast den 12 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast den 12 april 2018. Anmälan görs via e-post: [email protected]  eller skriftligen via post till Tourn, Stureplan 2, 114 35 Stockholm. 

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 12 april 2018. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 april 2018. 

Förslag till dagordning 

1. Val av stämmans ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstläng
3. Val av en eller två justeringsmän
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Beslut om företrädesemission och dess villkor enligt styrelsen förslag
7.  Övriga frågor
8.  Stämmans avslutande

Förslag till punkt 6
Styrelsen förslag till beslut om  företrädesemission
 


Fullständiga villkor:
Erbjudandet

Styrelsen i Tourn International AB kallar härmed till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av en nyemission, av högst 754 850 aktier, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kommer vid full teckning att inbringa Bolaget 10 190 475 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst 1 500 000 SEK. 

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen 27 april 2018 är registrerad som aktieägare i Tourn International AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Aktierna handlas inklusive rätt till tilldelning av teckningsrätter till och med den 25 april 2018 och exklusive rätt till tilldelning av teckningsrätter från och med den 26 april 2018. 

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 13,50 SEK per aktie. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 27 april 2018.  

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden 3 – 18 maj 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter som berättigar till teckning av aktier (TR) kommer att ske under perioden 3 – 16 maj 2018. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller förvaltare för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 18 maj 2018 eller säljas senast 16 maj 2018 för att inte  

förfalla. 

Handel med BTA (Betalda tecknade aktier)
Handel med BTA sker på AktieTorget under perioden 3 maj 2018 till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under juni månad 2018. 

Teckning av aktier 

Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 27 april 2018 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Nyemissionen, erhåller följande dokument från Euroclear: 

-          detta Informationsmemorandum 

-          en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi, 

-          en särskild anmälningssedel (I) med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt 

-          en särskild anmälningssedel (II) utan bifogad inbetalningsavi, avsedd för teckning av aktier utan företrädesrätt. 

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter och det antal nyemitterade aktier som kan tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. 

Teckning med stöd av teckningsrätter 

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 3 – 18 maj 2018. Som framgår ovan har direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare från Euroclear bl.a. erhållit en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi och en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den icke ifyllda inbetalningsavin enligt nedan:   

Förtryckt inbetalningsavi 

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ska utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Teckning är bindande. 

Särskild anmälningssedel (I) med bifogad inbetalningsavi 

I de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av emissionsredovisningen och den förtryckta inbetalningsavin ska utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln jämte bifogad inbetalningsavi användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Tecknaren ska på den särskilda anmälningssedeln och på inbetalningsavin ange det antal teckningsrätter som utnyttjas, det antal aktier som tecknas och det belopp som ska betalas. Inbetalningsavin används vid betalning. Ifylld och undertecknad anmälningssedel ska skickas till PFK på nedanstående adress i samband med betalning och vara PFK tillhanda senast kl. 15.00 den 18 maj 2018. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Teckning är bindande. 

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 

Bolagets aktieägare och allmänheten erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter. 

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktieägare, i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Särskild anmälningssedel (II) teckning av aktier utan företrädesrätt 

Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga under perioden 3 – 18 maj 2018. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom att en särskild anmälningssedel (II) utan bifogad inbetalningsavi, avsedd för teckning av aktier utan företrädesrätt, fylls i, undertecknas och skickas till PFK på nedanstående adress. Anmälningssedeln ska vara PFK tillhanda senast kl. 15.00 den 18 maj 2018 Någon betalning ska inte ske i samband med anmälan. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, varvid teckningslikvid skall erläggas genom kontant betalning senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till dem som ej erhåller tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Observera att teckning är bindande. 

Förvaltarregistrerade innehav 

Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Bolaget registrerat hos bank eller annan förvaltare (i depå) erhåller inget Informationsmemorandum, någon emissionsredovisning eller några särskilda anmälningssedlar från Euroclear. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 

Insändning av anmälningssedlar samt rekvirering av Informationsmemorandum och anmälningssedlar 

Anmälningssedlar skickas till och Informationsmemorandum och anmälningssedlar kan rekvireras från Partner Fondkommission AB enligt på nedanstående adress: 

Partner Fondkommission AB 

Emission: Tourn International AB 

Lilla Nygatan 2 

411 09 Göteborg 

Telefon: 031-761 22 30 

Telefax: 031-711 11 20 

E-post: [email protected] 

Anmälningssedel måste vara Partner Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 18 maj 2018. Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel av varje sort per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. 

Betald Tecknad Aktie (BTA) 

BTA registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. När registrering av BTA har skett erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. För de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare. 

Leverans av aktier 

De aktier som tecknats är bokförda som BTA till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under juni månad 2018. Efter registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket kommer BTA att omvandlas till stamaktier (AK) utan avisering från Euroclear. Avisering sker heller inte vid rensning av ej utnyttjade teckningsrätter. 

Offentliggörande av utfallet av emissionen 

Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av nyemissionen senast fem dagar efter teckningstidens avslutande. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 

Utdelning 

De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Bolagets vinst första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. 

Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande 

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. 

Aktieägares rättigheter 

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Tourn International ABs hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551). 

Handel i aktien 

Aktierna i Tourn International AB är listade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet TOURN och har ISIN SE0005568482. En handelspost omfattar 1 aktie. 

Read More