Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-04-17 12:32

Kvartalsrapport ett 2018

Finansiell översikt jan-mars 2018
Totala intäkter uppgick till 12 533 (9 245) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 274 (544) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 149 (434) TSEK
Periodens resultat uppgick till 128 (459) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,06)


Bolaget har per 2018-03-31 7 548 500 aktier.

Insynspersoner per 2018-03-31
Olle Söderberg, ordförande
Robin Stenman, VD & ledamot
Marianne Östlund, ledamot
Björn Mannerqvist, ledamot
Michael Jacobson, ledamot

Kommande rapporter
H1 17/8
Q3 9/11

VD KOMMENTAR
Året inleder starkt med en omsättning på 11,4 MSEK samtidigt som vi har haft orderingångar på ytterligare cirka 15 MSEK som kommer att faktureras under 2018. Vi ser positivt på 2018 och förväntas fortsätta öka intäkterna ytterligare. Intäktsökningen kommer från både svenska som utländska kunder. Vi hanterar generellt sett fler kampanjer men även större kampanjer som löper under längre tid.

Kostnader
Under 2017 har vi lärt oss mycket om vår produkt och kapacitet, vilka delar som fungerar och vilka som inte gör det. Under 2018 kommer vi att optimera organisationen och arbeta med det vi funnit fungera bäst. I och med den nya fokuseringen innebär det att vi har avslutat områden och tjänster som inte fungerat enligt målsättning, detta kommer medföra minskade kostnader under kvartal 2 och 3.

Youtube - Nagato
Vår plattform Nagato som hjälper youtubers att bli bättre och generera pengar växer enligt plan. Under kvartal 1 inleddes vårt expansionsarbete och vi har börjat växa på bra internationellt. Idag kommer ca 50% av trafiken och intäkterna i systemet ifrån andra länder än sverige, en siffra vi bedömmer att kommer öka snabbt under året.

Vi är redan i dialog med flera möjliga partners runt om i världen som vill utnyttja Nagatos plattform för att växa deras nätverk. Vi anser att Nagato är en mycket lovade plattform med låga linjära kostnader och möjlighet till exponentiell tillväxt av användare och intäkter. Vi har en aggressiv expansionsmodell som vi siktar på ska visa resultat redan under kvartal 2. Nagato avser vi ska bli Tourns spjutspets som snabbt ska kunna ta mark på nya marknader och för att sedan successivt introducera Tourns ytterligare plattformar.

HUBSO
Dotterbolaget HUBSO knyter till sig allt fler profiler och börjar generera intäkter under kvartal 1. Intäkterna förväntas öka ytterligare under kvartal 2. VD och Styrelse i HUBSO anser sig funnit en fungerande modell som är skalbar och ge positivt resultat under 2018.

Emission
Styrelsen beslutade om att föreslå en företrädesemission som skulle tillföra cirka 10 MSEK. Emissionen är tänkt att stärka bolagets kassa för att möjliggöra fortsatt ökad tillväxt. Bolaget ser även möjlighet att öka tillväxttakten ytterligare genom stärkt kapital, bland annat genom att knyta till sig internationella partners och influencers där kapital kan behövas vid en första investering.

Finansiellt
Tourn arbetar idag med stora och finansiellt starka kunder och är trygga i att kundfordringar kommer inflyta i enlighet med betalningsvillkoren. Som en en naturligt del i verksamheten arbetar Bolaget kontinuerligt med att korta ner kredittiden för Bolagets kunder och skapa en långsiktig och stabil kapitalstruktur.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018.

Read More