Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-05-03 06:54

Idag inleds teckningstiden i Tourn Intenationals företrädesemission

Idag, den 3 maj 2018, inleds teckningstiden i Tourn Internationals AB:s företrädesemission. Tourn International AB (publ) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission. Memorandumet och  teaser finns tillgängligt på bolagets (www.tourn.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

INVESTERINGSMÖJLIGHETEN
Tourn International AB med säte i Stockholm har sina aktier listade på AktieTorget sedan december 2013. Tourn är ett IT-bolag som utvecklar och tillhandahåller IT-plattformar inom influencer marketing; en digital marknadsföringsmetod som växer i snabb takt. Tourn har haft en kraftig tillväxt sedan Bolaget listade sig; år 2015 omsatte Tourn ca. 7 MSEK, år 2016 ca. 15 MSEK och under 2017 omsatte Bolaget omkring 49 MSEK. Bolaget har utvecklat en konkurrenskraftig IT-plattform som möjliggör skalbar och mätbar annonsering via influencers. Idag anser Bolaget att plattformen har möjlighet till exponentiell tillväxt i såväl Sverige som globalt och nu siktar Bolaget på att majoriteten av intäkterna under kommande år skall genereras från den internationella marknaden.

Motivet till förestående emission är att möjliggöra:
- ökning av samarbetspartners som skall använda Bolagets plattformar utanför Sveriges gränser
- global expansion genom försäljning och marknadsbearbetning (där Bolaget anpassar plattformen efter respektive lands preferenser som bl.a. språk och betalningsmetod)


TECKNINGSTID
3 maj 2018 – 18 maj 2018

TECKNINGSKURS
13,50 SEK per aktie

AVSTÄMNINGSDAG
27 april 2018

TECKNINGSFÖRBINDELSER & EMISSIONSGARANTIER
Tourn har erhållit teckningsförbindelser samt garantiåtaganden om 10 190 475 SEK vilket motsvarar 100 % av emissionslikviden

EMISSIONSVOLYM
Erbjudandet omfattar högst 754 850 aktier. Vid fullteckning tillförs Bolaget 10 190 475 SEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca. 1,5 MSEK

ANT. AKTIER INNAN EMISSION
7 548 500 aktier FÖRETRÄDESRÄTT För tio (10) innehavda aktier äger man rätten att teckna en (1) ny aktie.

HANDEL MED BTA
Från 3 maj 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

HANDEL MED TR
3 maj - 16 maj 2018

TOURNS VÄRDERING
101,9 MSEK (PRE-MONEY)

AKTIENS ISIN-koder
ISIN: SE0005568482
ISIN TR: SE0011167758
ISIN BTA: SE0011167766

AKTIENS LEI, CFI- samt FISN-KOD
LEI: 549300O0XH6TW0ACBV98
CFI: ESVUFR
FISN: TOURNINTER/SH

Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
robin(at)tourn.se

Read More