Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-05-22 10:16

Utfall i företrädesemission

Tourn International AB (publ) ("Tourn" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 18 april 2018.

Sammanräkningen visar att 369 680 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 49 procent av företrädesemissionen. 368 609 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 49 procent av emissionen. Därutöver tecknades 16 561 aktier av emissionens garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande cirka 2 procent av emissionen. Teckningsgraden blev således 98 % men med stöd av garantiåtagande kommer bolaget erhålla full emissionslikvid.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i informations memorandumet som offentliggjordes den 3 maj 2018. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Bolaget tillförs totalt 10 190 475 SEK före emissions- och garantikostnader om högst 1,5 MSEK. Genom emissionen ökar Tourns aktiekapital med totalt 75 485 SEK, från 754 850 SEK till 830 335 SEK. Antalet aktier i Tourn ökar genom emission av 754 850 aktier från 7 548 500 aktier till 8 303 350 aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på AktieTorget under kortnamnet TOURN BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på AktieTorget.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
Robin(at)tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.

Read More