Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-05-30 14:05

Kommuniké från årsstämma

Idag 2018-05-30 höll Tourn International AB(publ) årsstämma.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.

  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fem ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Björn Mannerqvist, Olle Söderberg och Mike Jacobson. Nyval av Gustaf Kellner.  Olle Söderberg fortsätter som ordförande.

  • Stämman beslutade om omval revisorsfirma i Grant Thornton med huvudrevisor Thomas Daae.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning ska utgå med ett prisbasbelopp per styrelseledamot, samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

  • Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om bemyndigande till nyemissioner. Stämman hade ingen invändning mot styrelsens tillbakadragande och beslutade att inget bemyndigande om nyemissioner ska ges.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
robin(at)tourn.se

Read More