Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-11-09 10:56

Kvartalsrapport Tre 2018

Finansiell översikt
Finansiell översikt juli-sept 2018
Totala intäkter uppgick till 14 (12) MSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till - 1 720 (78) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 995 (-31) TSEK
Rörelseresultat, justerad EBITDA uppgick till -811 TSEK
Periodens resultat uppgick till -1 894 (3) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,23 (0)

Finansiell översikt jan-sept 2018
Totala intäkter uppgick till 39 (32,8) MSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till - 2 787 (315) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -3 318 (-14) TSEK
Rörelseresultat, justerad EBITDA uppgick till 478 TSEK
Periodens resultat uppgick till -3 255 (115) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,39 (0,02)

VD KOMMENTAR

Vi fortsätter att växa och antalet Tourn-anslutna influencers runt om i världen ökar i snabb takt. Det är en otroligt spännande period vi har framför oss då vi bryter mark i nya länder varje månad. Tourn har formats till ett bolag som bygger sin affärsidé på att strukturera och hitta lösningar i den nya komplexa influencer- världen som tar form. Tourns tjänster syftar alltid till att förbättra förutsättningarna för influencers, så att de ges samma möjligheter som de stora mediahusen har i form av rapportering, sälj etc. Detta skapar en trygghet inte bara för influencers, utan även för annonsörer och konsumenter som influencers kommer i kontakt med. Omsättningsökningen är lägre än vi förväntat oss, samtidigt som vi ser att vi skapar mer automatiserade intäkter på varje ny anslutna influencer runt om i världen. Idag ökar vi intäkter där vi minskar i personal och administration, allt går åt det mer automatiserade. Vi har gått ifrån att vara ett ungt bolag i en ny, växande och odefinierbar bransch, till att ta ett stadigt grepp med en satt strategi kring hur våra plattformar ska expandera världen över.

Trenden om Influencers sprider sig snabbt över världen, däremot skiljer det sig ofta hur snabbt annonsörer adapterar till de nya annonseringsmöjligheterna. Detta har tidigare hindrat Tourn för att växa exponentiellt med sina plattformar. Tourn har därefter utvecklat en strategi för att växa exponentiellt och ta nya marknader runt om i världen. Strategin bygger att på snabbast möjliga sätt skapa intäkter till influencers som ansluter sig till Tourns plattformar. Tourn gör det primärt via sin plattform Nagato och via sitt samarbete med Youtube där vi endast behöver fokusera på att växa genom influencers och inte arbeta mot annonsörer, eftersom annonsörerna tillförs av Youtube. Tourn får då intäkter för varje visning som en ansluten youtuber genererar, utan att behöva vara i dialog med annonsörer.

Intäkten för genererad visning varierar stort beroende på var i världen visningen genereras. I Sverige betalar annonsörer ett högt pris för en annonsvisning i jämförelse med exempelvis Brasilien där siffran är cirka ⅕. Idag genererar Tourns youtube-plattform cirka 600 000 kr per månad, för 100 miljoner visningar, där cirka 80% av visningarna är ifrån Sydamerika. För att skapa så snabb och strukturerad tillväxt som möjligt bygger vår strategi att samarbeta med utvalda partners. Partners ansvarar för en region, land eller segment och arbetar med att öka tillförseln av nya youtubers in i plattformen. Detta gör att vår youtube-satsning i nuläget har cirka 50% månatlig tillväxttakt de senaste månaderna både sett till visningar och intäkter.

För att förtydliga och förenkla vår strategi har vi valt att dela upp det i tre olika faser,enligt bild nedan.

När partnern uppnått en viss nivå av räckvidd, utökar vi vår affär genom att koppla på ytterligare verktyg och börjar bland annat jobba direkt mot annonsörer. Detta gör att vi kan ta större del av annonskakan som allokeras till influencers. Detta fungerar även som en morot för våra partners, där det möjliggör stora intäktsfördelar om de bygger en bra växande grund och når sina mål.

Fas 1 Intäkter: Fas 2 Intäkter: Fas 3 Intäkter
Youtube Youtube Youtube
Instagram, twitch mfl Instagram, twitch
Agentur

Tourn i Sverige
Tourn har idag ett starkt grepp i Sverige och är en av de bolagen som växer snabbast och omsätter mest i branschen. Tourn jobbar med några av branschens starkaste influencers och största annonsörer. Intäktsökningen har inte varit lika höga som föregående års jämförelse. Anledningen är bland annat ökad konkurrens samt en stabilisering av marknaden. Vi förväntar oss att fortsätta växa under kvartal fyra och 2019 då allt mer annonspengar allokeras till vår bransch och vi fortsätter att ta marknadsandelar från våra konkurrenter.

HUBSO
Tourns dotterbolag HUBSO vars affärside är att skapa egna varumärken för influencers har börjat ta fart under kvartal tre och har genomfört en rad lanseringar som sträcker sig in på kvartal fyra. HUBSO förväntas redovisa växande intäkter de kommande 6 månaderna framöver. Synergierna med Tourns plattformar och HUBSO blir allt mer tydligare och viktigare där HUBSO ses som ett viktigt komplement när större influencers ansluter sig till Tourn.

Framtiden
Satsningen i Sydamerika har varit framgångsrik sett till våra förväntningar, vår partner kommer inom någon månad kliva in i det vi kallar fas två. Vilket kommer innebära ytterligare intäktsökning och även bättre marginal. Full fokus ligger nu på att utöka expansionen med samma upplägg som i Sydamerika för andra regioner. Vi har inlett diskussioner med motsvarande(potentiella) partners i Tyskland och England, samt inlett ett samarbete med flera esports-partners för att göra en riktad satsning. Får vi till samma partneruppsättning och momentum i dessa nya regioner som vi gjort i Sydamerika kommer det innebära en stor räckviddsökning men en ännu större intäktsökning. Länder som England, Tyskland och Sverige betalar i snitt 5x mer per annonsvisning än länder i Sydamerika. Vårt mål är att vara inne och växa i två länder; England och Tyskland eller motsvarande senast i Q1 2019. Det är en otroligt spännande period framöver med nya marknader och nya möjligheter.

Finansiellt
Intäkterna landade på 14 MSEK. Det är en liten ökning jämfört med förra året. Anledningen till att ökningen inte varit större trots stor framgång med vår expansion beror på att vår verksamhet i Sverige än idag motsvarar en stor del av våra intäkter. I Sverige har konkurrensen ökat samt marknaden stabiliserats. Kampanjbokningar i branschen är säsongsbetonad och kvartal tre är en relativt svag period i jämförelse med tidigare samt kommande kvartal fyra.

Justerad EBITDA
Vi hade ett negativt resultat för kvartalet. Som kommunicerat i föregående rapport så skulle kvartal tre tyngas av diverse engångskostnader som inte är relevanta för verksamheten, samt att bolaget har gjort en del större investeringar i expansionen för att lägga grund till hög en tillväxttakt. För att göra det tydligare har vi valt att införa justerad EBITDA i den finansiella översikten. I detta har vi dragit av kostnader som är jämförelsestörande av engångskaraktär, kostnader som inte rör den verksamheten vi bedriver idag och som inte kommer finnas med framöver. Sådana kostnader är bland annat juristkostnader i målet mot KO, administrativa kostnader kring emissionen, rest kostnader på avslutade tjänster. I bokslutskommunikén kommer dessa kostnader beskrivas mer i detalj.

Nagatos intäkter via Youtube börjar spela en allt större roll i bolagets redovisning. Vår förväntan är att den ska vara betydande inom en snart framtid. Som ovan förtydligat så erhåller vi intäkter från reklamfilm som sänds på youtube-kanaler, sålt via Youtubes annonssystem. Youtube erhåller cirka 45% av det totala annonsbeloppet innan resterande del sänds vidare till bolaget för att fördelas mellan Tourn och youtubern. Bolaget har valt att alltid redovisa intäkterna efter att youtube tagit sin del, för att ge en så rättvis bild av intäkterna som möjligt.

// VD, Robin Stenman

Read More