Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2023-05-24 15:07

Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) Aktieägarna i Tourn International AB(publ) 556800-7461 kallas härmed till bolagsstämma 26 juni 2023 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 15 juni 2023, anmälan ska inkommit till bolaget senast den 15 juni 2023. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm eller via e-post [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal

Read report here