Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-05-27 14:01

Aktieägarna i Tourn International AB (publ), 556800-7461, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2022 Anmälan och deltagande En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska - dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 juni 2022, - dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares

Read report here