Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-05-26 14:40

I och med ett högt antal anmälda deltagande till TOURNs årsstämma kommer bolaget att välja att kalla på en ny årsstämma som kan genomföras via poströstning. Detta mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen och det riktlinjer och krav som ställs på grund utav det. Aktieägarna i Tourn International AB (publ), 556800-7461, kallas härmed till årsstämma måndag den 28 juni 2021. På grund av covid-19 genomförs årsstämman endast genom förhandsröstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 juni  2021 så snart utfallet av  förhandsröstningen är

Read report here