Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-04-18 10:48

Aktieägarna i Tourn International AB(publ) 556800-7461 kallas härmed till bolagsstämma 21 maj 2019 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Stureplan 2, 4tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 15 maj 2019, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 11:00, 15 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn, Stureplan 2, 114 35 Stockholm eller via e-post [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska

Read report here