Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-04-17 12:31

Översikt Koncernen jan-mars 2019 Nettoomsättning 17 531 (11 409) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 784 (274) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 452 (149) TSEK Perioden resultat 785 (128) TSEK Soliditet 46% (37%) Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,02) Översikt Moderföretaget jan-mars 2019 Nettoomsättning 672 (812) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -605 (-808) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -650 (-808) TSEK Perioden resultat -651 (-809) TSEK Soliditet 92% (87%) Bolaget har per 2019-03-31 8 303 350

Read report here