Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-03-14 07:35

Aktieägarna i Tourn International AB (publ)  kallas härmed till bolagsstämma 12 april 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 31, Stockholm.  Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 6 april 2016, anmäla ska inkommit till bolaget senast 6 april 2016. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn International AB, Birger Jarlsgatan 31, 111 45 Stockholm, eller genom att maila till [email protected] I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter

Read report here