Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-03-21 07:47

Aktieägarna i Tourn International AB (publ) 556800-7461 kallas härmed till bolagsstämma 18 april 2017 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 13, 1tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 10 april 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 10 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm eller via e-post: [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud

Read report here