Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-04-26 15:06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TOURN INTERNATIONAL AB(PUBL) Aktieägarna i Tourn International AB(publ) 556800-7461 kallas härmed till bolagsstämma 30 maj 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Stureplan 2, 4tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 24 maj 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 11:00,  24 maj 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn, Stureplan 2, 114 35 Stockholm eller via e-post [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de

Read report here