Investor Relations

Corporate Governance
Articles of Association

Bolagsordning
Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämman den 18 december 2014

§ 1 Firma
Tourn International AB (publ)
Org.nr 556800-7461

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att utveckla spel, system och marknadsföringsplattformar

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.
Den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som andges i 7 kap. § andra stycket aktiebolagslagen
(2005:551)

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. 1. Val av ordförande vid stämman

 2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. 3. Val av en eller två justeringsmän

 4. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 5. 5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

 6. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt förekommande fall Koncernredovisning och Koncernrevisionberättelse.

 7. 7.Beslut

  1. a) om faställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning

  2. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust av enligt den fastställda balansräkningen

  3. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 8. d)Fastställese av anstalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

 9. 9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor

 10. 10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

 11. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.$ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrumentet.

$ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.